Michał Archanioł swoim imieniem głosi chwałę i moc Boga. Imię Michał znaczy Któż jak Bóg! Zarówno w tradycji żydowskiej jak i tradycji chrześcijańskiej jest pierwszym i najważniejszym spośród aniołów. W Piśmie Świętym Starego Testamentu nazywany jest “księciem anielskim” (Dn 10, 13.21) i “wielkim księciem” (Dn 12, 1). W Tradycji żydowskiej Archanioł Michał jest pośrednikiem pomiędzy Panem Bogiem i ludźmi. W Piśmie świętym Starego Testamentu wraz z Archaniołem Gabrielem miał odwiedzić Abrahama, zapowiedzieć mu przyszłe narodziny a później nie pozwolić złożyć ofiary z syna Izaaka. Archanioł Michał przekazuje wiadomość o schwytaniu do niewoli Lota. Pomaga także podczas starań o żonę dla Izaaka. Michał miał też się ukazać Mojżeszowi na górze Horeb i razem z Archaniołem Gabrielem towarzyszyć mu na górę Synaj. Swoją mocą broni w Babilonie Żydów przed prześladowaniami Hamana.

Więcej…

MARIA, Maryja, Matka Boża, Bogurodzica, Najświętsza Maria Panna (przed 20 r. p.n.e. po 30 r. n.e.), Matka Jezusa. Według Ewangelii św. Łukasza
po zapowiedzi anioła Gabriela ( Zwiastowanie ) Maria, będąc dziewicą, poczęła Jezusa z Ducha Świętego. Ewangelie przedstawiają Ją w: okresie dzieciństwa Jezusa, jako świadka Męki Pańskiej oraz, w chwili Zesłania Ducha Świętego. Wg Tradycji zmarła (bądź zasnęła) w Efezie. Nowy Testament przypisuje Maryi wyjątkową więź z Jezusem. Ewangelie podkreślają wagę jej dziewictwa i posłuszeństwa woli Bożej, Apokalipsa św. Jana nadaje matce Mesjasza rysy alegor. Izraela i Kościoła.

Więcej…

Niewiele wiemy o życiu Łukasza. Zapewne żył w I wieku, gdyż inaczej nie mógłby być autorem Ewangelii i Dziejów Apostolskich. Większość badaczy zgadza się również z tym, iż to właśnie Łukasza wspomina Paweł w swych listach, musiał zatem Łukasz towarzyszyć Pawłowi w jego misyjnych wyprawach.

Więcej…

Święty Mateusz był urzędnikiem państwowym, wysługującym się okupantowi rzymskiemu. Poborców podatkowych nigdy nie darzono sympatią, a cóż dopiero wysługujących się wrogom ojczyzny. Ponadto ówczesny system podatkowy dawał celnikom okazję do wielu nadużyć. Nie dziw, że ich nienawidzono i powszechnie nimi gardzono. A jednak Pan Jezus okazywał celnikom dużo życzliwości: odwiedzał ich, a nawet z nimi jadł. Celnika uczynił pozytywną postacią jednej ze swoich przypowieści. Nie znaczy to bynajmniej, że pochwalał ich zawód, że zachęcał do łupienia współobywateli. Sam wyznał, dlaczego to czynił: “Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają (...). Bo nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników”. Największego jednak zaszczytu doznali celnicy, kiedy jednego z nich Pan Jezus powołał do grona swoich najbliższych współpracowników.

Więcej…

Helena Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 r. jako trzecie z dziesięciorga dzieci, w ubogiej, rolniczej rodzinie. Do szkoły chodziła niecałe 3 lata. Mając 16 lat zaczęła pracować mieście jako służąca, by zarobić na własne utrzymanie i pomóc rodzicom. Jak ważne było dla niej życie duchowe, pokazuje fakt, że w umowie o pracę zastrzegła sobie prawo odprawiania dorocznych rekolekcji, codzienne uczestnictwo we Mszy św. oraz możliwość odwiedzania chorych i potrzebujących pomocy. W 1925 r., po czterech latach pracy i wielu rozterkach, mimo sprzeciwu rodziców i braku posagu, wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie. Pracowała w kilku domach zgromadzenia, najdłużej w Krakowie, Płocku i Wilnie. Pełniła obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki.

Więcej…

Św. Aniela Merici urodziła się ok. 1474 r. w Desenzano del Garda we Włoszech. Po pewnym czasie rodzina przeprowadziła się do Grezze, leżącego nieco poza miastem.Z chwilą śmierci rodziców i siostry, Aniela wówczas jeszcze bardzo młoda, zostaje przyjęta wraz z młodszym bratem do domu wuja Biancoso de Biancosi, zamieszkałego w Salõ. Zamiast korzystać z dostatniego życia, Aniela wstępuje do trzeciego zakonu św. Franciszka.Od tego czasu wszyscy nazywają ją Siostrą Anielą.Po pewnym czasie Aniela wraca do Desenzano.

Więcej…

Św. Weronika Guliani, dziewica, 1660 – 1727
Weronika urodziła się w Mercatello, we Włoszech 27 grudnia 1660 roku jako najmłodsza z siedmiu córek Franciszka i Benedykty Mancini. Na chrzcie otrzymała imię Urszula. Kiedy miała 5 lat, zmarła jej matka i od tego czasu była wychowywana przez ojca. Sakrament bierzmowania otrzymała w 7 roku życia, a pierwszą Komunię św. Przyjęła w wieku 10 lat.

Więcej…

Joanna d’ Arc urodziła się w 1411 lub 1412 roku w miejscowości Domremy, na pograniczu lotaryńskim. Jej rodzice byli wieśniakami, a Joanna dzieliła ich pracowite życie. W trzynastym roku życia zaczęła ujawniać swe mistyczne skłonności.

Więcej…

Święty Dominik urodził się między rokiem 1171 a 1173 w ówczesnym królestwie Kastylii, na terenie dzisiejszej Hiszpanii, w Calaruega, w diecezji Osma. Wywodził się z bogatej rodziny Gusmano (Guzman). Jego rodzicie: Feliks i Joanna (uznana później za błogosławioną) mieli jeszcze kilkoro dzieci, z których jeden - Mames został błogosławionym, a Antoni księdzem diecezjalnym.

Więcej…

Ryszard urodził się w 1197 r. w Wych, w pobliżu Worcester (Anglia). Jako młodzieniec musiał zająć się administracją majątku rodzinnego. Odrzucił propozycje małżeńskie i po uporządkowaniu stanu majątkowego rodziny udał się na studia uniwersyteckie do Oxfordu. Po ukończeniu studiów swoją wiedzę pogłębiał na uniwersytetach w Paryżu i Bolonii. Miał 38 lat, kiedy wybrano go rektorem uniwersytetu w Oksfordzie. Wkrótce potem, w 1237 r., został mianowany kanclerzem prymasa Anglii, św. Edmunda.

Więcej…